லயாங் லயாங் பறவைகள் நூலிலுள்ள கவிதைகள் நிலத்தை விடுத்து நிலமற்ற நிலத்தின் உண்மைகள், இயற்கையின் வலிகள், உண்மைகள் மற்றும் அர்த்தங்களைப் பற்றியது. வலசைப் பறவைகளுக்கே இருக்கக் கூடிய பயத்தையும் கூச்சத்தையும் மறைத்துக் கொண்டு இடம் மாறி வந்த தேசத்தின் ஆழத்தை எழுத்தில் காட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இக்கவிதைகள் படைக்கப்பட்டன.

Layang Layang Bird Tweets

The poems in the book Layang Layang Bird Tweets are about the realities of the land and the pains of nature. These are poems that move in different clusters, hiding the fear and shyness that migratory birds may have across the country. The poems address a distinction between polyphonic sounds and the enchanting voice of a multicultural society.