அம்பரம், ரமா சுரேஷ், மோக்லி பதிப்பகம் வெளியீடு, இரண்டாம் உலகப்போர் என்கிற பெரிய வெளியில், பர்மா-சிங்கப்பூர் பின்னணியில், நிலைபெறும் நாவல். ஒரு குத்துச்சண்டை வீரனைக்குறித்த கதையாகத் துவங்கி, போருக்கு எதிரான தர்க்கத்தையும் அன்பைப் போதிக்கும் மார்க்கத்தையும் இந்நாவல் முக்கியச் சரடுகளாகக் கொண்டுள்ளது. ஆசிரியரின் முதல் நாவல்.

The sky, atmosphere/ infinite space, either, as one of the elements

The sky, atmosphere/ infinite space, either, as one of the elements is set in Burma and Singapore during the second World War. The story starts by describing the life of a boxing sportsman and as the story progresses, it explores philosophies that advocate against war, for love and compassion. This is the first novel by the author.