‘சுண்ணாம்பு அரிசி’ என்பது நாவலின் தலைப்பு. இரண்டாம் உலகப்போரின்போது சுண்ணாம்பு கலந்த நொய் அரிசிதான் பலருக்கு உண்ணக் கிடைத்தது என்ற கொடுமையான தகவலைத் தெரியப்படுத்தவே அந்தத் தலைப்பு நாவலுக்கு வைக்கப்பட்டது.

தன் தோழி ச்சூ மேய் ஜப்பானிய இராணுவ அதிகாரி கசுமியால் சீரழிக்கப்பட்டதை அறிந்து அவனைப் பழிவாங்கத் துடிக்கிறாள் வடிவு. அந்தப் பழிவாங்கும் முயற்சியில் தன் உயிரையும் இழக்கிறாள்.

Lime Rice

The novel Sunnaambu Arisi is directly translated as “lime rice” in English. It recalls the hardships of World War II, when people ate broken rice that had been mixed with quicklime. Protagonist Vadivu is enraged that her friend Choo Mei was sexually assaulted by a Japanese military officer and plans to take revenge.