சிங்கப்பூரில் வெளியான தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் சிறப்புகள் மற்றும் அவற்றின் தனித்தன்மைகளை ஒவ்வொரு கதையையும் ஆராய்ந்து எழுதிய நூல் இது. சிறுகதை வகைகளில் உரையாடல் பாணியில் அமைந்த கதைகள், பெரும்பிரிவுக் கதைகள், பின்நவீனத்துவக் கதைகள், நவீனத்துவக் கதைகள், நா. கோவின் சிறுகதைகள், புதுமைதாசனின் படைப்புகள் போன்றவை அடங்கும். இது சிறுகதைகள் வகைப்பாட்டை அறிய விரும்புவோர்க்குப் பயனுடைய நூல் ஆகும்.

Singapore Tamil Short Stories

This book explores the special features and uniqueness of Tamil short stories published in Singapore. Short stories include conversation style stories, major themed stories, post-modern stories, modern stories, Pudhumaithasan’s literary works, etc. This book will be useful for anyone keen to learn about the various types of short stories.