1819-2019 என்னும் இருநூறு ஆண்டு காலக் கட்டத்தில் சிங்கப்பூர் நாடு கண்ட ஏற்றம் குறித்து விவரிக்கும் நூல் இது. சிங்கப்பூரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இருநூறு ஆண்டுக்கால கட்டக் கொண்டாட்டத்தை மனத்தில் வைத்து இந்த நூல் எழுதப்பட்டது. கல்வி, சாங்கி விமான நிலையம் ஆகிய இரண்டு துறைகளில் இந்நாடு கண்ட முன்னேற்றம் பற்றிப் புகழ்ந்து கூறும் 200 பாடல்கள் கொண்ட நூல் இது.

முறையான கல்வித் திட்டம் இந்த இருநூறு ஆண்டுகளில் கண்ட வளர்ச்சியையும் சிங்கப்பூரின் பல விமான நிலையங்கள் பற்றியும் அவை எவ்வாறு இறுதியில் உலகத்தின் முதல்தர விமான நிலையம் என்ற பெருமையைத் தாங்கி நிற்கும் சாங்கி விமான நிலையமாக உருவெடுத்தன என்பது குறித்தும் பேசும் மரபுக் கவிதை –அறு சீர் விருத்தம்- பாடல்களைக் கொண்ட நூல் இது.

Growth of 200 (years)

Growth of 200 Years describes the rise of Singapore from 1819 to 2019. Written as part of Singapore’s bicentennial celebrations, the book has two hundred verses, recounting the nation’s significant triumphs in two examples, education and Changi airport. The book contains poems that trace the growth of formal education over two hundred years and recalls the development of various airports in Singapore, culminating in Changi Airport attaining its top international reputation.