இந்த கவிதைத் தொகுப்பு மிக அடர்த்தியான கருப்பொருளைக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கவிதையும் சொல்லவரும் கருத்துகளைக் காட்சிப்படுத்தும் விதம் பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தும். தொகுப்பில் உள்ள கவிதைகள் தனிமை, பிரிவு, ஏக்கம், அயல்நாட்டு வாழ்க்கை, தவிப்பு, வலிகள், ஆசைகள், காதல், சமூக அவலங்கள் மற்றும் இயற்கை என்று பல திசைகளில் விரிகின்றன. இயற்கையையும், அழகியலையும் மட்டுமே இல்லாது சமகால வாழ்வில் இருக்கும் அரசியலையும் கவிதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

A Magical Aquarium Called the Ocean

A Magical Aquarium Called the Ocean was built on a deep message. These poems have a powerful way of visualising and bringing their content to life. The themes of the collection include loneliness, distance, longing, migration, desperation, pain, desire, love, social awareness, and nature. These poems not only talk about nature and beauty, but also explore the politics of our daily routines.