சிங்கப்பூரை அறியாதவர்களுக்குக் களிநயத்தோடு கூடிய புதிய தகவல்களையும், பல்லாண்டுகளாக இங்கேயே வாழ்பவர்களுக்கு அவர்கள் அனேகமாகப் பெயரளவில் மட்டுமே அறிந்திருக்கும் ஒரு விஷயத்தைக் குறித்துச் செறிவுள்ள தகவல்களையும் நிதானமான பார்வைகளையும் வழங்குபவை இக்கட்டுரைகள். ஒவ்வொரு கட்டுரையும் தனித்துவமிக்கவை மற்றும் அவற்றின் சாராம்சம் வாசிப்பவர்களின் நினைவில் நீண்டிருக்கும். இந்நூல் அளவிற் சிறியது என்றாலும் சரளமான வாசிப்பின் பத்துக்கும் தீர்க்கமான சிந்தனைகளுக்குமான புதையல் வீடு.

Sirukattu Chunai

This collection of articles provides refreshing new information for those who do not know Singapore and a wealth of information and insights into the country and its people. Every article is unique, and their essence will linger in the memory of the reader. Though it is a slim volume, it is a treasure house of fluid reading and well delineated thoughts.