இந்த புத்தகத்தில், கம்பனின் திறமைகளும், அவரது கதாபாத்திர உருவாக்கத்தில் அவர் காட்டும் ஒப்பற்ற நேர்த்தியும் ஆராயப்படுகின்றன. அதில், காப்பியநாயகன் ராமரை அவரது காவியம் கம்ப ராமாயணத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதனாக சித்தரிப்பதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ராமரின் செயல்களை கம்பன் எவ்வாறு தெய்வீக தன்மையின் வெளிப்பாடாக அல்லாமல், மாறாக பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் ஒரு சராசரி மனிதனினுடையது என இப்புத்தகம் விளக்குகிறது. அகில இளங்கை கம்பன் கழகம் நடத்திய கம்பன் விழாவில் மார்ச் 2018 இல் இந்த புத்தகம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

Is Kamban’s Rama, a Human or a Maalavan?

In this book, the skills of Kamban and the elegance he shows in his character creation are examined, focusing on his portrayal of the hero Rama as a normal human in his epic Kamba Ramayanam. The book explains how Kamban has presented the actions of Rama not as an expression of divine character, but of an average human in various situations. The book was launched at the Kamban Festival by the International Sri Lankan Kamban Society in March 2018.