‘வாழைமர நோட்டு’ சிங்கப்பூரில் ஜப்பானிய ஆதிக்கத்தின் போது நடந்த நிகழ்வுகளைப் பற்றிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. இந்த புத்தகம், ஜப்பானிடம் சிங்கப்பூரின் வீழ்ச்சி, அது இறுதியில் சரணடைதல் மற்றும் சிங்கப்பூரின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட வியத்தகு மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை விவரிக்கிறது. பிற இனத்தவர்களும் உட்பட, சீனர்கள் ஜப்பானியர்களின் வெறித்தாக்குதல்களுக்கு உள்ளானார்கள். ஏழ்மையும் உணவுப் பஞ்சமும் சிங்கப்பூரைப் பீடித்தது. ஜப்பானிய ஆதரவுடன் ஐ.என்.ஏ செழித்தது, அதே நேரத்தில் ஃபோர்ஸ் 136 இயக்கம் ஜப்பானியர்களுடன் போராட தோன்றியது. ஜப்பான் இறுதியாக நேச நாடுகளிடம் சரணடையும் வரை, நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் உலகளாவிய போக்குகளை மாற்றின.

Banana Money

Vazahaimara Nottu (Banana Money) is a collection of articles about the Japanese occupation of Singapore. The book narrates Singapore’s fall to Japan and the dramatic changes to lives in Singapore that followed. Local Chinese were subjected to Japanese wrath, as were other races. Poverty and food shortages plagued Singapore. The INA flourished with Japanese support, while Force 136 movement emerged to fight the Japanese. The events that followed changed global trends until Japan’s surrender to the Allies.