தமிழ் வடிவ விருது

16 April 2022

In-person at The Arts House

ஏற்பாட்டாளர்:

Singapore Book Council

பொறுப்புரிமையாளர்:

Sing Lit: Read Our World

ஆதரவாளர்:

National Arts Council

இடம் ஆதரவாளர்:

The Arts House

Versions

நாம்வாசிக்கும்கதைகள்அழகானஎழுத்துவடிவங்களைக்கொண்டுஅமைக்கப்பட்டு-ள்ளது. 

வாசகர்கள்ஆகியநாம்எழுத்துக்களைமறந்துகதையில்மூழ்கிவிடுகிறோம். ஆனால், ‘தமிழ்வடிவவிருது’ நம்மைஎழுத்துக்கலையில்உள்ளபலவிஷயங்களை 

அறிமுகப்படுத்துகிறது.   

நாம்காணும்எழுத்துகளின்அற்புதங்களை, கலைகள் மூலம், அறியவாருங்கள். விருதுகளைச் செய்து செல்லுங்கள் 

இந்தநிகழ்ச்சியில்பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளஉரையைஆரத்தி ஆனந்த்எழுதியுள்ளார். 

 

வழி நடத்துபவர்